СТРАТЕГИЈА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ

МЕГАТРЕНД УНИВЕРЗИТЕТА

 

УВОД

У складу са глобалним трендовима који се јављају данас у области високог образовања, а односе се на повећање мултикултурне толеранције и размене знања кроз мобилност наставног, ненаставног особља и студената, Мегатренд универзитет дефинише нову Стратегију интернационализације. Кроз ову Стратегију дефинисаће се прецизније институционални оквири и активности њеног спровођења као и смернице за рад свих служби укључених у међународну сарадњу. Циљ је да се уз помоћ ових смерница омогући да Мегатренд универзитет постане лидер интернационализације приватног високог образовања у Републици Србији.

Стратегија интернационализације:

Интеграција образовног система Мегатрендуниверзитетау глобалне светскетокове у области интернационализације високог образовања, а кроз сарадњу са ЕУ, земљама Западног Балкана, Кином, Ираном и Латинском Америком.

Мегатренд универзитет жели да кроз програм Ерасмус+ добије Ерасмус Повељу и тиме убрза своју интеграцију у високообразовне токове ЕУ. Циљ је крајњи да се повећа мобилност професора, студената и ван наставног особља; да се прикључимо ЕУ пројектима и да развијемо већи степен сарадње са универзитетима из ЕУ поготово у области научно-истраживачког рада и кроз пројекте као што је Хорајзн 2020 (Horizon 2020).

Сарадња Мегатренд универзитета са земљама Западног Балкана је стратешки циљ, јер су у питању земље које већински деле исто културно, историјско и језичко наслеђе. Та сарадња биће вођена у контексту креирања стратешких партнерстава, изградње капацитета и оснаживања постојећих потенцијала како нас тако и наших партнера.

Мегатренд универзитет планира да кроз свој Кинески центар продуби своју везу и сарадњу са кинеским високошколским институцијама кроз пројекте мобилности студената и професора, те кроз научно-истраживачки рад. Посебна пажња биће усмерена на развојне пројекте сарадње високообразовних институција и институција из привреде.

Ирански центар је задужен за сарадњу са Ираном, а Мегатренд универзитет планира да кроз његов рад унапреди своју везу и сарадњу са иранским високошколским институцијама кроз пројекте мобилности студената и професора, те кроз научно-истраживачки рад и сарадњу са привредом.

 

Сарадња са регионом Латинске Америке посбно ће бити апострофирана у сврхе даљег развоја Геокономског факултета, који је координатор сарадње са овим регионом. У том контексту, осим организовања научних и стручних конференција о економијама земаља поменутог региона, биће организована и сарадња са привредним ентитетима и високошколским институцијама.

 

Визија:

Мегатренд универзитет треба да постане лидер у области приватног високог образовања у Републици Србији у погледу броја иностраних студената који студирају код нас, као иу погледу мобилности запослених кадрова и наших студената у иностранству. Уз помоћ ове стратегије очекује се унапређење научно-истраживачког рада запослених на Универзитету кроз пројекте финансирања или кофинансирања. Такође, Универзитет ће уз помоћ иностраних еминентних научника унапредити рад свог наставног особља, али и студената.

Мисија:

Мегатренд универзитетће уз помоћ својих ресурса (материјалних, нематеријалних и запослених) прилагодити свој систем школовања домаћих студената те се усмеритии на едукацијуиностраних студената у нашој земљи. Тиме ће Мегатренд универзитет испунити не само захтеве данашњег глобалног поретка у области високог образовања (који се заснива на мултикултуралности и дигитализацији образовања), већ ће испунити и своју друштвену одговорност према Републици Србији да се инострани студенти укључе у програм високог образовања наше земље. Поред тога, Универзитет ће активно радити на повећању мобилности запослених и домаћих студената, како би помогао на националном нивоу повећању конкурентске предности истих на глобалном тржишту. Кроз мисију ове стратегије, Универзитет ће активно радити на унапређењу научно-истраживачких потенцијала својих запослених, те утицати на подизање њихових научних компетентности.

ЦИЉЕВИ

Основни циљ Мегатренд универзитетајесте интеграција наставног плана и програма у светске економске, образовне и привредне токове, кроз даљи развој сарадње са иностраним високошколским, научним и привредним институцијама. Реализација Стратегије интернационализације спровешће се кроз активности које ће бити концентрисане начетири основна аспекта: развој образовне инфраструктуре, научно-истраживачког потенцијала професора, интернационализација студијског програма и оснаживање активности кредитне мобилности (мобилност студената, наставног и ненаставног особља).

 

АКТИВНОСТИ

а)         Да би се реализовао основни циљ интернационализације Мегатренд универзитета, који као крајњи резултат има повећање броја иностраних студената, повећање компетенција наставног и ненаставног особља као и проширивање знања и искуства наших студената који бораве у иностранству кроз процес мултикултуралне сарадње и размене знања, потребно је успоставити адекватну универзитетску инфраструктуру. Стратегија интернационализације дефинише следеће активности:

 • креирање институционалног оквира за спровођење процеса интернационализације кроз увођење докумената којиће омогућити процес интернационализације;
 • организовање домаћих и међународних конференција;
 • планирање, организовање и реализација научних и привредних пројеката са домаћим и иностраним партнерима;
 • информисање и едуковање свих запослених на Универзитету са циљем повећања квалитета пружања услуга и информација иностраним студентима;
 • увођење и јачање студентске волонтерске службе која ће бити од помоћи иностраним студентима у нашој земљи;
 • координација са иностраним партнерима;
 • могућност увида у податке који се односе на конкурсе за мобилност студената, наставног и ненаставног особља на сајту Одељења за међународнусарадњу, са циљем постизања транспарентности свих података;
 • јачање потенцијала Одељења за међународну сарадњу, као централног тела за координацију активности интернационализације Универзитета;
 • увођење информационог сервиса јединствене евиденције иностраних студената на Универзитету, издавања преписа оцена и друге релевантне документације.

б)         Постављањем институционалне инфраструктуре створен је основ за интернационализацију и модернизацију студијског програма, кроз следеће активности:

 • увођење студијских програма на сва три нивоа студија на енглеском језику;
 • реализација дела студијског програма на сва три нивоа студија са партнерским иностраним универзитетима;
 • организовање предавања иностраних професора на Универзитету, као и омогућавање професорима са Универзитета да одрже наставу на иностраним универзитетима;
 • модернизација методологије извођења наставе и уџбеничке литературе.

в)         У функцији повећања броја иностраних студената и мотивације постојећих студената за студирање у иностранству, спровешће се следеће активности:

 • израда каталога предмета доступних на енглеском језику;
 • селекција и оспособљавање студената волонтера за решавањесвих питања везано за живот и рад страних студената у Републици Србији;
 • организовање ваннаставних активностиради промоције програма мобилности и повезивања домаћих и страних студената у циљу што боље интеграције у друштвени и академски живот;
 • промоција рада Одељења за међународну сарадњу кроз различита предавања, отворена врата, друштвене мреже и међународне сајмове образовања.

 

 

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

Нова Стратегија интернационализације своју пажњу усмерава ка привлачењу иностраних студената, имплементацији међународних пројеката као и континуираном одржавању односа са иностраним партнерима и као таква представља један од стубова развојне стратегије Мегатренд универзитета. Стога, ради ефикасности испуњења Стратегије интернационализације, све активности ће бити генерисане у оквиру Одељења за међународну сарадњу које ће делегирати активности на све остале службе у саставу Универзитета, а које имају у својој делатности било какав аспект рада везан за међународну сарадњу. Стога су активности руководства Универзитета координиране, усмерене и обавезујуће са активностима Одељења за међународну сарадњу. Руководство ће подршком допринети даљем развоју интернационализације Универзитета кроз већу присутност на међународним сајмовима, научним скуповима, пројектима и конференцијама и другим догађајима који имају међународни карактер.

У Београду, 16.03.2018. године                                                                                                          Проф. др Мића Јовановић

Ректор

Стратегију интернационализације можете преузети  ОВДЕ.