• Konferencija univerziteta Srbije (Association Of Serbian Universities)
  Konferencija univerziteta Srbije osnovana je na konstitutivnoj sednici održanoj 18. oktobra 2005. godine, na osnovu člana 18. Zakona o visokom obrazovanju ( „Službeni glasnik RS“ broj 76/05), radi koordiniranja rada, utvrđivanja zajedničke politike, ostvarivanja zajedničkih interesa i obavljanja poslova utvrđenih zakonom. Skraćeni naziv Konferencije univerziteta Srbije je KONUS a njeni članovi su svi akreditovani univerziteti.
 • Dunavska rektorska konferencija (Danube Rectors’ Conference)
  Danas predstavlja mrežu od skoro 70 univerziteta dunavskog regiona. Glavni zadatak DRC je poboljšanje visokog obrazovanja u oblasti nastave i istraživanja u regionu, i to putem uspostavljanja i omogućavanja bilateralnih i multilateralnih kontakata između univerziteta. DRC se konsultuje sa nacionalnim i međunarodnim organizacijama, kao što su nacionalne Rektorske konferencije, EUA, UNESCO, EU, Savet Evrope itd. DRC organizuje konferencije, seminare, letnje škole i učestvuje u projektima koje finansira EU. Isto tako učestvuje u radnim grupama Strategije Evropske Unije za Dunavski region. Jedna od najznačajnijih izazova sa kojima se evropske institucije visokog obrazovanja u Evropi suočavaju je takmičenje sa drugim visokoobrazovnim institucijama u Evropskoj Uniji i širom sveta. Da bi se to postiglo, institucija treba da poboljša kvalitet obrazovanja, istraživanja, inovacija i da aktivno učestvuje u evropskom regionu.
 • Univerzitetska mreža ALUM (Adriatic Linked Universities Network)
  Predstavlja mrežu univerziteta iz Italije, Grčke, Slovenije, Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore i Srbije koja je osnovana sa ciljem da stvori trajnu vezu između univerziteta i istraživačkih centara iz Jadranskog regiona. Glavni cilj je povezivanje i jačanje saradnje između univerziteta i istraživačkih centara, kroz realizaciju brojnih akademskih inicijativa, kao što su zajednički programi, razne obuke, letnje škole i međunarodne konferencije. Saradnja takođe predviđa prikupljanje podataka i stvaranje baze podataka iz brojnih naučnoistraživačkih oblasti. Glavni koordinator ovog projekta je Univerzitet LUM Žan Monet iz Barija, Italija.
 • Međunarodna federacija za istraživanje o Latinskoj Americi i Karibima „FIEALC“
  Nacionalni autonomi Univerzitet u Meksiku je 1978. godine pokrenuo simpozijum koji je imao za cilj koordinisanje i širenje znanja o Latinskoj Americi. Pored učesnika iz Latinske Amerike, na ovom simpozijumu su još učestvovali i specijalizovani instituti iz Amerike i Evrope. Vremenom je ovaj susret latinoamerikanista prerastao u Medjunarodnu federaciju koja danas broji više od 130 članova.
 • Globalna univerzitetska mreža „N.E.W.S.“
  Ovu univerzitetsku mrežu je osnovao Berlinski univerzitet primenjenih nauka 1994. godine i predstavlja zajedničku nevladinu organizaciju univerziteta i viših škola iz Evrope i Istočne Azije. „NEWS “ (North, East, West, South) je akronim koji simbolički ukazuje na članove ove organizacije koji su iz celog sveta. Trenutni članovi ove mreže su obrazovne institucije i organizacije iz Nemačke, Rusije, Južne Koreje, Japana, Švajcarske, Francuske, Srbije i Kine.
 • Asocijacija italijanskih i srpskih naučnika i istraživača AIS3 (Association of Italian and Serbian Scientists and Scholars)
  AIS3 je asocijacija osnovana sa ciljem unapredjenja saradnje u oblasti visokog obrazovanja, nauke i istraživanja, kao i promovisanja tehnologije i inovacija kroz razmenu znanja izmedju naučnika i istraživača iz obe zemlje. Asocijacija predvidja zajednička istraživanja i razvojne projekte izmedju naučnika, istraživača, neprofitnih, profitnih i vladinih organizacija iz Srbije i Italije.
 • CEISAL (European Council for Social Research of Latin American Studies)
  CEISAL je mreža koja okuplja glavne institute i specijalizovane centre koji se bave latinoameričkim studijama, kao i nacionalne asocijacije koje istražuju društveni aspekt približavanja Latinske Amerike Evropi. Trenutno broji 51 člana iz 19 evropskih zemalja. Ideja je stvaranje kritičkog mesta za razmenu mišljenja iz različitih oblasti društvenih nauka, u cilju širenja znanja o društvenoj, kulturnoj, ekonomskoj i političkoj realnosti u post-hegemonijskoj eri .
 • Evroazijska asocijacija za studije menadžmenta „EAMSA“
  „EAMSA“   je platforma za razmenu naučnih znanja iz oblasti menadžmenta i ekonomije. Godišnje konferencije koje se održavaju naizmenično u Evropi i Aziji, okupljaju istraživače i poslovne rukovodioce koji diskutuju o svojim istraživanjima i iskustvima, razmenjuju ideja i uspostavljaju mrežu saradnje. Trenutno ova asocijacija ima široko članstvo u svetu.