Kriterijumi za internu evaluaciju prijava za mobilnost studenata Erasmus+ KA1

Kriterijumi koje primenjuje tročlana komisija za internu evaluaciju studentskih prijava koja se vrši na nivou Megatrend univerziteta:

 • Jezičke kompetencije (na osnovu dokaza o poznavanju stranog jezika)
 • Akademski uspeh studenta (na osnovu uverenja koje izdaje studentska služba)
 • Akademska kompatibilnost sa stranim partnerom (na osnovu predloga ugovora o učenju)
 • Motivacija (na osnovu motivacionog pisma)
 • Posebna dostignuća studenta (nagrade, priznanja, takmičenja)
 • Učestvovanje u univerzitetskim aktivnostima (studentski volonterski servis, parlament i slično)
 • Podaci o dodatnim aktivnostima, znanjima i veštinama (na osnovu biografije kandidata i priloženih potvrda)

 

Kriterijumi za internu evaluaciju prijava za mobilnost zaposlenih Erasmus+ KA1

Kriterijumi koje primenjuje tročlana komisija za internu evaluaciju prijava nastavnog i nenastavnog osoblja, koja se vrši na nivou Megatrend univerziteta, su:

 • Jezičke kompetencije (na osnovu dokaza o poznavanju stranog jezika)
 • Predlog plana aktivnosti(na osnovu ugovora o usavršavanju, odnosno nastavnim aktivnostima)
 • Zainteresovanost stranog partnera (na osnovu pozivnog pisma ili preporuke)
 • Prethodna saradnja sa partnerskom institucijom (na osnovu svih priloženih dokumenata)
 • Doprinos univerzitetskim ili fakultetskim aktivnostima
 • Obavljanje dodatnih funkcija na Univerzitetu
 • Podaci o aktivnostima, znanjima i veštinama (na osnovu biografije kandidata i priloženih potvrda)
 • Akademska / naučna / administrativna kompatibilnost sa stranim partnerom