Mobilnost studenata podrazumeva ostvarivanje dela studijskog programa (semestra ili akademske godine) na stranoj visokoškolskoj instituciji sa kojom Megatrend univerzitet ima potpisan ugovor o saradnji.

Mobilnost studenata na Megatrend univerzitetu u Beogradu odvija se kroz programe bilateralne saradnje sa stranim visokoškolskim institucijama, kao i u okviru inter-institucionalnih ugovora programa ERASMUS+.

U skladu sa Pravilnikom o pravilima osnovnih i master akademskih studija, Direktor Erasmus kancelarije donosi:

UPUTSTVO O POSTUPKU REALIZACIJE MOBILNOSTI STUDENATA

 

Osnovna dokumenta koja omogućavaju mobilnost studenata na osnovnim, master i doktorskim studijama i prenošenje i priznavanje ESPB bodova stečenih na drugoj visokoškolskoj ustanovi jesu:

 1. Studentska prijava
 2. Ugovor o učenju
 3. Prepis ocena

Postupak za realizaciju mobilnosti studenata na Megatrend univerzitetu se realizuje na sledeći način:

PRVI KORAK – KONKURS, SELEKCIJA I UGOVOR O RAZMENI

Studenti mogu u okviru programa mobilnosti koji su odobreni od strane univerziteta odlaziti na usavršavanja na druge univerzitete i fakultete sa kojima imamo potpisane ugovore o bilateralnoj saradnji.

Studenti se o mogućnostima razmene informišu na sajtu Međunarodne saradnje (Erasmus + programi), sajtu Kineskog centra (usavršavanje u Kini) i sajtu Iranskog centra (usavršavanje u Iranu), na kojima se objavljuje konkurs. Samo oni studenti koji ispunjavanju sve zahteve konkursa imaju pravo na njihovo prijavljivanje. Nakon pristiglih prijava, vrši se selekcija kandidata. Za svaki oblik razmene studenata biće navedena Komisija koja je razmatrala prijave. Komisija pored razmatranja studentske dokumentacije, ima obavezu i da obavi usmeni razgovor sa kandidatima. Razmatranje prijava i selekcija kandidata vrše se na transparentan način i u fer maniru. Nakon objavljivanja odluke Komisije, student ima pravo žalbe na istu i to u roku od 7 dana.

Studenti našeg univerziteta se prijavljuje za učešće u studentskoj razmeni ili u programu studijskih boravaka na instituciji domaćinu u inostranstvu tako što podnose sledeća dokumenta:

 1. prijavni formular – određen od strane univerziteta
 2. kopiju pasoša
 3. predlog plana studija dat pravilnikom o razmeni (ovo se odnosi na Erasmus + program)
 4. listu položenih ispita
 5. potvrdu o redovnom studiranju na fakultetu
 6. potvrdu o poznavanju engleskog jezika – nivo B2 je minimalan. Student u te svrhe kao dokaz može priložiti zvanični sertifikat ili potvrdu izdatu od strane profesora engleskog jezika sa svog matičnog fakulteta.

Sva dokumentacija se dostavlja Odeljenju za međunarodnu saradnju, kancelarija broj 5, Bulevar maršala Tolbuhina 8.

Nakon završetka procesa selekcije i odabira kandidata, odabrane prijave se šalju univerzitetu u inostranstvu koji će biti domaćin našim studentima. Tek nakon što je i ova inostrana institucija prihvatila studenta, prelazi se na potpisivanje ugovora o učenju u kome se navode predmeti koje će student slušati i polagati na instituciji domaćinu tokom perioda razmene.

Ukoliko se student prijavljuje za razmenu u okviru ERASMUS mreže, prijava se predaje  Odeljenju za međunarodnu saradnju na osnovu konkursa objavljenog na internet stranici Univerziteta, (http://international.megatrend.edu.rs/konkursi/) a Ugovor o učenju se potpisuje na obrascu propisanom u okviru programa ERASMUS. Student kome je odobrena stipendija u okviru ERASMUS programa, u obavezi je da Odeljenju za međunarodnu saradnju dostavi kopiju dokaza o odobrenoj stipendiji pre početka razmene.

Ukoliko se student prijavljuje za razmenu u okviru Kineskog centra, prijava se predaje direktno Direktoru Kineskog centra, na osnovu konkursa objavljenog na internet stranici Kineskog centra, (http://chinesecenter.megatrend.edu.rs/obavestenja/), a Ugovor o učenju se potpisuje sa partnerskim univerzitetom na njihovom obrascu. Student kome je odobrena ovakva razmena u obavezi je da Kineskom centru dostavi kopiju dokaza o odobrenoj stipendiji pre početka razmene.

Ukoliko se student prijavljuje za razmenu u okviru Iranskog centra, prijava se predaje direktno Direktoru Iranskog centra, na osnovu konkursa objavljenog na internet stranici Iranskog centra, (http://megatrend.edu.rs/iranski-centar/#tab-1-2-stipendije), a Ugovor o učenju se potpisuje sa partnerskim univerzitetom na njihovom obrascu. Student kome je odobrena ovakva razmena u obavezi je da Iranskom centru dostavi kopiju dokaza o odobrenoj stipendiji pre početka razmene.

DRUGI KORAK – PRIZNAVANJE ESPB BODOVA

Nakon zvaničnog prihvatanja od strane institucije domaćina (putem pismene potvrde o prihvatanju), vrši se potpisivanje Ugovora o učenju u kom se navode predmeti koje će student slušati i polagati na instituciji domaćinu tokom perioda razmene.

Priznavanje ESPB bodova se odnosi samo na Erasmus+ program.

Osnovna dokumenta koja omogućavaju prenošenje i priznavanje ESPB bodova stečenih na drugoj visokoškolskoj ustanovi jesu:

 1. ugovor o učenju (Learning Agreement)
 2. prepis ocena (Transcript of Records)

Ugovor o učenju je neophodno potpisati za svaki tip mobilnosti (I, II i III) kako bi se pristupilo prenosu ESPB bodova stečenih na partnerskom univerzitetu ili fakultetu.

Potpisan Ugovor o učenju se može promeniti u prvih 30 dana po odlasku studenta na inostranu instituciju, a ugovor potpisuju tri strane: student, matični fakultet i institucija domaćin

Koordinator Erasmus + programa na nivou fakulteta (prodekan za nastavu), pre odlaska samog studenta na razmenu ima zadatak da sa studentom pogleda kurikulum i silabus predmeta na inostranom univerzitetu, kako bi se odabrali predmeti koji najviše odgovaraju kurikulumu i silabusu na našem univerzitetu. Pored toga, student može odabrati i predmete koji nisu kompatibilni sa njegovim matičnim programom, ali će prikaz istih predmeta koji su položeni u inostranstvu biti stavljen u dodatak njegovoj diplomi (supplement). Odluku o tome student dobija u pisanoj formi, overenu od strane prodekana za nastavu na njegovom matičnom fakultetu, a priznavanje vrši matična studentska služba.

U izboru predmeta koje student želi da sluša student mora da sakupi minimum 20 a najviše 30 ESPB poena.

Jednom izvršeno pozitivno vrednovanje određenog programa predmeta sa strane visokoškolske institucije važi za sve naredne slučajeve kada se radi o istom predmetu sa te strane visokoškolske institucije.

Nakon okončanja razmene, student je dužan da se u roku od 30 dana javi Odeljenju za međunarodnu saradnju Univerziteta i dostavi:

 1. Prepis ocena izdat od strane institucije domaćina;
 2. Prevod Prepisa ocena preveden na srpski jezik od strane sudskog tumača (osim u slučaju da

je Prepis izdat na engleskom, crnogorskom, bosanskom ili hrvatskom jeziku) i

 1. Molbu za priznavanje ispita

Priznavanje ispita i prenos ESPB bodova vrši se na osnovu potpisanog Ugovora o učenju i Prepisa ocena izdatog od strane institucije domaćina. Priznavanje opisnih ocena sa inostranih institucija na način ocenjivanja definisan u srpskom Zakonu o visokom obrazovanju je dato je u nastavku ovog dokumenta

Beograd, 20.02.2018.

                         Direktor Erasmus kancelarije

Prof. dr Dragan Ćalović

Univerzitet Megatrend i Tempus kancelarija posebno ohrabruju prijavljivanje studenata sa posebnim potrebama, kao i studenata sa nižim ekonomskim statusom da učestvuju u programima razmene, a za šta postoji mogućnost dobijanja dodatnih sredstava, odnosno pokrivanje troškova osobe u pratnji. Pored toga, Tempus kancelarija obezbedila je određen broj stipendija za licenciranje jezičkih kompetencija. O svim dodatnim pogodnostima i merama podrške detaljnije informacije mogu se dobiti u kancelariji Odeljenja za međunarodnu saradnju Univerziteta Megatrend.

MOBILNOST ZAPOSLENIH

Mobilnost zaposlenih podrazumeva akademsku razmenu u cilju održavanja nastave ili ostvarivanja obuke na inostranoj visokoškolskoj ustanovi. Mobilnost zaposlenih na Megatrend univerzitetu u Beogradu odvija se u okviru Erasmus+ programa mobilnosti, a na osnovu potpisanih inter-institucionalnih ugovora.

Pravo da konkurišu za neki od ova dva oblika mobilnosti imaju svi zaposleni Univerziteta pod uslovom da ispunjavaju uslove predviđene konkursom.

KONKURS, SELEKCIJA I UGOVOR O RAZMENI

Zaposleni Univerziteta Megatrend mogu se prijaviti za neki od ova dva oblika mobilnosti na osnovu raspisanog konkursa. Konkurs raspisuje Kancelarija za međunarodnu saradnju u delu sajta Međunarodna saradnja / Erasmus+ program mobilnosti / Konkursi (http://international.megatrend.edu.rs/konkursi/ ). Dokumentacija koja se prilikom prijave podnosi navedena je konkursom a obuhvata:

 1. Biografiju (CV)

 2. Kopiju pasoša

 3. Potvrdu o poznavanju engleskog jezika

 4. Popunjen prijavni formular

Zahtevani nivo znanja engleskog jezika naveden je konkursom a prema potpisanom inter-institucionalnom ugovoru, i ne može biti niži od B2. Izuzetno, na osnovu potpisanog inter-institucionalnog ugovora, može se konkursom zahtevati poznavanje drugog svetskog jezika u adekvatnom stepenu.

Svoje prijave, zaposleni podnose Kancelariji za međunarodnu saradnju Megatrend univerziteta. Po završetku konkursnog roka, Komisija razmatra prijave i donosi odluku o izboru kandidata. Kriterijumi za evaluaciju prijava navedeni su u delu sajta Međunarodna saradnja / Erasmus+ program mobilnosti / Kriterijumi za evaluaciju prijava (http://international.megatrend.edu.rs/kriterijumi-za-evaluaciju-prijava/ ).

Na odluku Komisije, zaposleni imaju pravo žalbe u roku od 7 (sedam) dana od dana objavljivanja. Nakon isteka roka za podnošenje žalbi rezultati konkursa smatraju se konačnim. Ipak, potpisivanje ugovora kojim se mobilnost reguliše vrši se tek pošto je inostrana visokoškolska ustanova potvrdila selekciju. Na osnovu sugestija partnerske ustanove, zaposlenima se može preporučiti da svoju prijavu koriguju ili dopune.

Univerzitet Megatrend podržava akademsku mobilnost zaposlenih u cilju unapređenja znanja i nastavnog procesa, razvoja novih nastavnih metoda, razmene dobrih praksi, unapređenja znanja i veština koje su u vezi sa aktivnostima međunarodne saradnje, te uspostavljanja čvršćih akademskih odnosa i razvoja internacionalizacije. Učešće zaposlenih na programima mobilnosti u cilju održavanja nastave predstavlja jedan od dodatnih pozitivnih uslova za izbor nastavnika u više zvanje, dok učešće zaposlenih na ovom programu u cilju obuke predstavlja jedan od bitnih kriterijuma evaluacije unapređenja znanja zaposlenih na odgovarajućim radnim pozicijama.

DOLAZNE MOBILNOSTI

Univerzitet Megatrend podržava saradnju sa inostranim visokoškolskim ustanovama kroz ostvarivanje dolaznih mobilnosti zaposlenih u cilju održavanja nastave i obuke. Jednako kao i kod odlaznih mobilnosti, podrška dolaznim mobilnostima daje se u cilju unapređenja znanja i nastavnog procesa, razvoja novih nastavnih metoda, razmene dobrih praksi, unapređenja znanja i veština koje su u vezi sa aktivnostima međunarodne saradnje, te uspostavljanja čvršćih akademskih odnosa i razvoja internacionalizacije. Odabir kandidata vrši se na osnovu predloga partnerske visokoškolske ustanove, a po objavljenom konkursu i u skladu sa postojećim inter-institucionalnim ugovorom. Univerzitet Megatrend zadržava pravo da pre potpisivanja Ugovora zatraži od prijavljenog kandidata da svoju prijavu dopuni ili u određenim segmentima koriguje.

Prihvatanje kandidata za dolazne mobilnosti vrši se na osnovu sledećih kriterijuma:

 1. Jezičke kompetencije (poznavanje engleskog jezika na nivou B2)

 2. Predlog plana aktivnosti (zasnovanost i aktuelnost predloga obuke / savremenost predloženih nastavnih aktivnosti i njihova uklopljivost u planirani nastavni proces na Univerzitetu)

 3. Preporuka partnerske ustanove, a na osnovu objavljenog konkursa

 4. Doprinos univerzitetskim ili fakultetskim aktivnostima

 5. Podaci o aktivnostima, znanjima i veštinama (na osnovu biografije)

 6. Akademska / naučna / administrativna kompatibilnost