Megatrend univerzitet će promovisati radno i obrazovno okruženje koje je oslobođeno diskriminacije i uznemiravanja, a koje promoviše univerzitetsku politiku jednakih mogućnosti i pozitivnih vrednosti. Svrha ove politike je da neguje i sačuva jednakost i da pospeši sigurnost koja je garantovana zakonom.

Prema ovoj Politici ravnoopravnosti, niko ne može biti diskriminisan na bazi godina, etničkog ili nacionalnog porekla, nacionalnosti, jezika, religijskog opredeljenja, verovanja, mišljenja (uključujući političko mišljenje ili izražavanje), zdravstvenog stanja, invaliditeta, seksualne orijentacije, pola, polne orijentacije ili polnog identiteta (uključujući i transrodni identitet), socijalnog statusa ili bilo koje druge karakteristike.

Diskriminacija podrazumeva:

  1. Tretman osobe u manje povoljnom svetlu nego što je druga osoba tretirana, bila ili će biti u sličnoj situaciji.
  2. Određena navodno neutralna situacija, kriterijum ili praksa stavljaju osobu u posebno nezgodnu situaciju u poređenju sa drugim osobama; osim ako određena mera, kriterijum ili praksa imaju prihvatljiv cilj i svrhu koja je odgovarajuća i neophodna za postizanje određenog cilja.
  3. Namerna ili de facto povreda dostojanstva ili intigriteta osobe ili grupe ljudi kreiranjem ponižavajućeg, neprijateljskog, degradirajućeg i uvredljivog okruženja.
  4. Instrukcija da se neko diskriminiše.

Sledeće ponašanje se ne smatra diskriminacijom:

  1. Procedura koja se zasniva na jednakosti i ima za cilj primenu ove Politike ravnopravnosti u praksi.
  2. Ima opravdanje, u dovoljnoj meri, da se zasniva na istinskim i odlučujućim zahtevima koji su u vezi sa profesionalnim aktivnostima i performansama tih aktivnosti.
  3. Drugačijem tretmanu po osnovu godina kada to ima opravdanu svrhu koja je objektivno i odgovarajuće ustanovljena i proizilazi iz politike zaposlenja, radnog tržišta ili stručnog treninga ili nekog drugog uporedivog opravdanog cilja, ili kada drugačiji tretman prozilazi iz ograničenja godinama u kvalifikacijama za penziju ili beneficijama koje su vezane za sistem socijalnog osiguranja.

Niko ne može biti stavljen u nepovoljnu poziciju ili tretiran na taj način da trpi negativne posledice zato što se žalio ili preuzeo akciju da osigura jednakost.

Zaštitu od diskriminacije će nadgledati Zaštitnik prava na Megatrend univerzitetu (Ombudsman). Osoba koja smatra da je žrtva diskriminacije može zatražiti uputstvo, savetovanje, preporuku ili izmirenje od Zaštitnika prava. Ombudsman mora da prijavi bilo kakav slučaj diskriminacije ili da pokrene proceduru zaštite pre samog nastanka diskriminacije.

Megatrend univerzitet će omogućiti radno mesto i prostor koji je potreban bilo kom studentu ili zaposlenom sa invaliditetom.