U skladu sa Politikom kvaliteta Megatrend univerziteta, odeljak Y.3.01-1, svaki student Megatrend univerziteta ima pravo na molbe i žalbe koje su vezane za njegove studije. Ovo se odnosi i na međunarodne studente Megatrend univerziteta, a specifično ovde u slučaju Erasmus+ programa.

Studenti mogu u okviru ove stranice da preuzmu formular za molbe i žalbe i da ga nakon toga popune (napomena: lični potpis studenta je obavezan).  Studenti mogu da ili skeniraju i pošalju dokument na email: international@megatrend.edu.rs, ili mogu da dođu i lično popune formular u kancelariji Odeljenja za međunarodnu saradnju (br. 5), Bulevar maršala Tolbuhina 8, (ponedeljak – petak, od 10.00-12.00h).

Ovaj dokument se nakon toga predaje Erasmus institucionalnom koordinatoru. Komisija koja rešava zahteve studenta se sastoji od Šefa Erasmus kancelarije, Prodekana za nastavu pripadajućeg fakulteta i Erasmus institucionalnog koordinatora.

Zahtevi se moraju rešiti najkasnije 15 dana od dana prijema zahteva, a studenti će o odluci biti informisani bilo putem telefona ili email-a. Obrazac možete preuzeti ovde. HERE.